bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Budżet

Rejestr zmian


Podstawowe informacje o budżecie:

Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół nr 1 - jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu szkoły planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada Główny Księgowy Zespołu Szkół nr 1 - Danuta Chaładyniak.
 

Realizacja planowanych dochodów:
 
Plan finansowy dochodów szkoły na bieżący rok składa się z:
 1.Wpływów z usług (wynajem),
 2.Dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
 3.Innych dochodów (z tyt. "płatnika", za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, za prywatne rozmowy telefoniczne).
 
Zespół Szkół jako jednostka budżetowa wszelkie osiągnięte dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dochody budżetowe klasyfikowane są wg działów i rozdziałów.
 
 
Realizacja planowanych wydatków:
 

Realizacji wydatków środków finansowych szkoła dokonuje w ramach tzw. klasyfikacji budżetowej, czyli jednolitego systemu symboli cyfrowych i nazw stosowanych do określenia jednorodnych wydatków budżetowych wg ustalonych kryteriów. Wydatki budżetowe szkoły klasyfikowane są wg działów i rozdziałów, które określają rodzaj finansowej działalności i paragrafów wskazujących na ekonomiczny charakter ponoszonych wydatków. Szkoła może zaciągać zobowiązania  płatne w danym roku tylko do wysokości kwot wydatków ujętych i zatwierdzonych w planie finansowym wydatków na dany rok w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Finansowanie działalności szkoły odbywa się ze środków otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Miasta Zduńska Wola . Środki te wpływają na rachunek bankowy szkoły, z którego podejmowane są na finansowanie wydatków ujętych w planie finansowym wydatków danego roku budżetowego i ujmowane wg określonych podziałek klasyfikacji budżetowej. Ujęte w planie finansowym, a niezrealizowane wydatki wygasają z upływem roku, środki na wydatki otrzymane, a niewydatkowane podlegają zwrotowi do dysponenta, od którego szkoła je otrzymała.

 
 Podatki i opłaty lokalne:
 

Zespół Szkół jako jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Szkoła jako podatnik składa w urzędzie skarbowym deklarację podatkową dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto szkoła jest obowiązana jako płatnik obliczyć i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy przekazuje szkoła w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki na rachunek urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania.


Udostępniający: Małgorzata Patrzałek
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2009-03-06 15:57
Czas wytworzenia: 2009-03-06 15:57
Czas ost. modyfikacji: 2017-03-20 12:20

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.