bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Cele i zadania placówki

Rejestr zmian

Zespół Szkół w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuacja nauki na następnym etapie kształcenia,
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 

Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

 • prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,
 • rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
 • rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
 • rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną  dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
 • umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,
 • rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,
 • kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
 • rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
 • wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
 • stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
 • zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
 • uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 • stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

 
Nauka w Gimnazjum natomiast ma na celu następujące priorytety:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;
 • realizuje zadania uwzględniające optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia;
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę;
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych;
 • udziela opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;
 • organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom;
 • organizuje nauczanie indywidualne dla dzieci z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;
 • prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach zajęć w klasie integracyjnej.

 

 

Udostępniający: Małgorzata Patrzałek
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Patrzałek
Czas udostępnienia: 2009-03-06 15:57
Czas wytworzenia: 2009-03-06 15:57
Czas ost. modyfikacji: 2014-02-13 11:22

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.