bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Ogłoszenie

Rejestr zmian

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na studia podyplomowe na kierunku:  oligofrenopedagogika i rewalidacja.

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MIASTO ZDUŃSKA WOLA, NIP: 829 170 82 73

Zespół szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli

ul. Jana Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola

tel: (43) 8233143,

 

 1. Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie:

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są studia podyplomowe dla nauczyciela na kierunku: Oligofrenopedagogika i rewalidacja

Kod CPV

80511000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia personelu

Wykonawca w ramach realizacji usługi zapewni:
Dwa semestry – w sumie 360 godzin zajęć
Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować zagadnienia:
Program zajęć powinien obejmować  następujące zagadnienia:

 1. Oligofrenopedagogika
 2. Oligofrenopsychologia
 3. Psychologia rozwojowa
 4. Pedagogika specjalna, integracyjna, rodziny
 5. Psychologia kliniczna

 

 

 1. Psychopatologia
 2. Metody kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Metody rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Zajęcia muzyczno – rytmiczne i plastyczno – techniczne w rewalidacji
 5. Tworzenie indywidualnych programów rewalidacyjnych
 6. Planowanie i projektowanie zajęć rewalidacyjnych

Metody szkoleniowe: 
warsztaty, wykłady, ćwiczenia

Cel szkolenia:

Absolwent studiów przygotowany jest do prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z najwyższą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: luty 2017 r. – czerwiec 2018 r., do uzgodnienia z Zamawiającym, w wymiarze 2 semestrów (w weekendy).

 

Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkol nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:

a) Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem potencjałem technicznym,     a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

6. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty

a. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do rozpatrywania jeżeli:

oferta, spełnia wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert oraz oferta złożona

została   w odpowiednim terminie,

b. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

Cena

100%

C = (C min./C oferty)*100%

C – ilość punktów dla danej oferty,

C min – cena najtańszej oferty,

C oferty – cena danej oferty,

100% waga kryterium wyboru

 

7.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2017r.  o godzinie 14.00
 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
 3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie.
 4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym ppkt a.

 

8.Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;
 2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
 3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
 4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
 6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu;

 

 

 1. Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania;
 2. Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
 • nazwę i adres Zamawiającego
 • nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy
 • napis:

 

 •  

 

 1. Oferta oraz formularz ofertowy, dla którego Zamawiający określił wzór w formie załącznika, winny być sporządzone zgodnie z tym wzorem co do treści.
 2. Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodnie
  z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji,
  w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak
  i przedterminowe otwarcie.

 

9.Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

 1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem lub drogą elektroniczną na adres: projektpg4@wp.pl  z zastrzeżeniem pkt b.
 2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli: Mirosław Potoniec, Violetta Bryl-Szlagowska (tel 506223282)

 

10.Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania oferta jest dzień otwarcia ofert.

 

11.Zastrzeżenia Zamawiającego:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 1. Zamawiający  zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania  zapytania ofertowego w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy


Udostępniający: Małgorzata Patrzałek
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2009-07-07 19:30
Czas wytworzenia: 2009-07-07 19:30
Czas ost. modyfikacji: 2017-02-05 17:36

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.