bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Organy i osoby sprawujące funkcje

Rejestr zmian

 

ORGANY SZKOŁY

 

Organami Zespołu Szkół są:

- Dyrektor Zespołu Szkół

- Rady Pedagogiczne (Szkoła Podstawowa  i Publiczne Gimnazjum)

- Rada Rodziców

- Samorząd Uczniowski

- Rzecznik Praw Ucznia

 

Dyrektor Zespołu Szkół:

 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rad pedagogicznych oraz Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • po wyczerpaniu kar za zgodą kuratora oświaty może przenieść ucznia do innej szkoły jednocześnie skreślając go z listy uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 lub Publicznego Gimnazjum nr 4,
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole szkół nauczycieli i pracowników samorządowych.

 

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników szkoły,
 • przyznawania nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
 • występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
 • dyrektor zespołu szkół w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, Radą Rodziców, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 

Rady Pedagogiczne Zespołu Szkół:

 • rady pedagogiczne są kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

·         w skład rad pedagogicznych wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

·         przewodniczącym rad pedagogicznych jest dyrektor zespołu szkół,

·         zebrania plenarne rad pedagogicznych są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb,

·         przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rad pedagogicznych oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku najpóźniej 5 dni przed zebraniem, w przypadku zebrań nadzwyczajnych na 1 – 2 dni przed terminem,

·         dyrektor zespołu szkół przedstawia radom pedagogicznym dwa razy w roku szkolnym informację o działalności szkoły oraz wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

 

Do kompetencji stanowiących rad pedagogicznych należy:

 • przygotowanie projektu statutu szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Radę Rodziców,
 • zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
 • zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,
 • przyjęcie i zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Programów,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 

Rady pedagogiczne opiniują w szczególności:

 • organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski dyrektora zespołu szkół o nagrody i odznaczenia dla członków rad pedagogicznych

 

Podejmowanie uchwał:

Uchwały rad pedagogicznych są podejmowane jawnie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% jej członków lub tajnie na wniosek dyrektora zespołu szkół lub nauczycieli.

Zebrania rad pedagogicznych są protokołowane.

Wykonanie uchwał rad pedagogicznych niezgodnych z przepisami prawa wstrzymuje dyrektor zespołu szkół.

 

Rada Rodziców:

1. Dla zapewnienia właściwego współdziałania między rodzicami, a szkołą powołuje się Radę Rodziców oraz klasowe Rady Rodziców, które stanowią reprezentację rodziców i w ich imieniu podejmują i realizują okresowe zadania na rzecz szkoły i uczniów.
2. Rada Rodziców składa się z delegatów rad klasowych i ze swego grona wybiera Przewodniczącego Rady Rodziców.
3. Dodatkowo w posiedzeniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą członków rady.
4. Kadencja trwa 3 lata.
5. Cele i zasady działalności Rady Rodziców określa jej regulamin.
6. Rada Rodziców określa kwotę dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców.


Samorząd uczniowski:

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy samorządu są reprezentantami uczniów.
3. Organami samorządu uczniowskiego są:

– zebranie przedstawicieli klasy,

– rada samorządu uczniowskiego,

– klasowe rady uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.
6. Rada samorządu uczniowskiego przedstawia dyrektorowi szkoły opinię dotyczącą nauczyciela, któremu dokonuje się aktualnej oceny pracy.
7. Opinia samorządu uczniowskiego jest jednym z elementów wchodzących w skład oceny pracy nauczyciela.

 

Rzecznik Praw Ucznia:
1. Rzecznikiem Praw Ucznia jest uczeń wybierany przez ogół uczniów.
2. Do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia należy:

 • rozwiązywanie problemów szkolnych w relacji

            uczeń – nauczyciel

            uczeń – uczeń

 • dbanie o przestrzeganie Praw Ucznia zawartych w Statucie Szkoły i Konwencji Praw Dziecka

3. W rozwiązywaniu problemów uczniowskich Rzecznik Praw Ucznia współpracuje z samorządem uczniowskim, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i dyrekcją szkoły.
 

Inne stanowiska kierownicze w szkole:
 
I          WICEDYREKTORZY ZESPOŁU SZKÓŁ

ZADANIA WICEDYREKTORA SZKOŁY:

 1. Zastępuje Dyrektora Zespołu Szkół w czasie jego nieobecności i odpowiada w tym czasie za całokształt działalności szkoły.
 2. W czasie nieobecności dyrektora przyjmuje i załatwia pocztę z wyjątkiem pism tajnych i poufnych. Otwarcie w/w pism może dokonać po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, na polecenie władz Kuratorium Oświaty lub organu prowadzącego.
 3. W czasie nieobecności dyrektora podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, uczniów i pracowników.
 4. Czuwa nad prawidłową realizacją programu nauczania szczególnie w klasach nauczania zintegrowanego.
 5. Czuwa nad rozwojem turystyki w szkole – zatwierdza opiekunów i programy wycieczek.
 6. Powołuje komisję do układania rocznego planu wychowawczo – opiekuńczego.
 7. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
 8. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym.
 9. Współpracuje z Radą Rodziców.
 10. Współdziała z rodzicami uczniów włączając ich do realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły.
 11. Zabiega o pozyskanie sponsorów.
 12. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora zespołu szkół.
   

UPRAWNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Ocenia pracę swoich podwładnych, wnioskuje o awans, przydziela premie, wnioskuje o zmianę stosunku pracy itp.
 2. Opiniuje wnioski i podania swoich podwładnych do dyrektora szkoły.
 3. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.
 4. Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla nauczycieli, i pracowników administracji i obsługi.
 5. Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: v-ce dyrektor szkoły oraz podpisywanie pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
   

ODPOWIADA:

 1. Jak każdy nauczyciel oraz
 2. Służbowo przed dyrektorem zespołu szkół, radami pedagogicznymi i organem prowadzącym szkołę za:
 • sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych szkoły
 • dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy swych podwładnych.


II         KIEROWNIK PŁYWALNI
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PŁYWALNI:

 1. Kierownik pływalni odpowiada materialnie za powierzony mu sprzęt oraz urządzenia będące na wyposażeniu pływalni.
 2. Nadzoruje pracę ratowników i obsługi pływalni.
 3. Przestrzega regulaminu WOPR.
 4. Przestrzega przepisów bhp, p. pożarowych i Sanepidu.
 5. Nadzoruje prawidłową pracą urządzeń oraz stan techniczny wyposażenia pływalni.
 6. Zabezpiecza pływalnię w sprzęt sportowy, środki czystości, artykuły chemiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pływalni.
 7. Sprawuje nadzór nad właściwą konserwacją urządzeń i stan sanitarny obiektu.
 8. Kierownik pływalni podporządkowany jest bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Kierownik pływalni odpowiada za:

 1. Prawidłowe funkcjonowanie pływalni.
 2. Prawidłową pracę ratowników i obsługi pływalni.
 3. Urządzenia i wyposażenie pływalni.
 4. Przestrzeganie przepisów i regulaminów WOPR, bhp, p. poż. Sanepidu przez pracowników.

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

 1. Posiada wszystkie uprawnienia związane z ustawodawstwem pracy.
 2. Wyciąga wnioski w stosunku do podległych mu pracowników za nieprzestrzeganie obowiązków i przepisów.
 3. Przedstawia wnioski co do wysokości premii podległych mu pracowników.

 

III       PEDAGOG SZKOLNY

Do szczególnych zadań nauczyciela – pedagoga szkolnego należy:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla uczniów, rodziców nauczycieli.

4. Podejmowanie działań profilaktyczno –wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

5. Wspieranie działań opiekuńczo –wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.

6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku dalszego kształcenia.
7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Udostępniający: Małgorzata Patrzałek
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Patrzałek
Czas udostępnienia: 2009-03-06 15:57
Czas wytworzenia: 2009-03-06 15:57
Czas ost. modyfikacji: 2014-02-13 11:30

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.