bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Treść i postać dokumentów urzędowych

Rejestr zmian
DOKUMENTY URZĘDOWE


 

Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli posiada następujące dokumenty urzędowe:

 
1. Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja do Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 13 czerwca 2016 roku, poz. 922 ze zmianami) powołano Administratora Danych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
 

Administrator Danych:

Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli w imieniu, której działa Dyrektor Zespołu Szkół - mgr Mirosław Potoniec,

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

mgr Małgorzata Patrzałek - Starszy Specjalista ds. Kadr.
 

2. Regulamin Rad Pedagogicznych Zespołu Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli,
 

który określa między innymi kompetencje, opinie i uchwały Rad Pedagogicznych.
 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,
 

który określa wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.
 

4. Szkolny Program Wychowawczy,
 

który określa cele programu, wizje wychowanka, realizacje zadań ogólnych szkoły w dziedzinie wychowania oraz kalendarz uroczystości szkolnych.
 

5. Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli,
 

który określa wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły.
 

6. Regulamin wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,
 

który ustala zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników samorządowych.
 

7. Regulamin premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli,
 

który określa tworzenie funduszu premiowego oraz wysokość premii dla pracowników administracji i obsługi szkoły.

8. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,

która określa ochronę przeciwpożarową mającą na celu realizację przedsięwzięć polegających na ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem lub inną klęską żywiołową.
 

9. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,
 

który określa ogólne zasady korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów oraz pozostałych pracowników szkoły.

10. Regulamin Pływalni przy Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli,

który określa ogólne zasady korzystania z pływalni przez osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane oraz odpłatność i odpowiedzialność osób korzystających z pływalni.

11. Regulamin korzystania z busa szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli,

który określa kryteria doboru dzieci korzystających z busa szkolnego, jak równiez zasady zachowania się dzieci w busie szkolnym.

12. Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli,

który określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS.

13. Regulamin gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli,

który określa zasady tworzenia funduszu i zasady gospodarowania środkami z tego funduszu, które są przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

 

14. Regulamin Rekrutacji do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,

 

który określa zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego, terminy naboru kandydatów, jak również kryteria podstawowe i dodatkowe przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

 

15. Regulamin Rekrutacji do I klasy Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w zduńskiej Woli oraz I klasy Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli,

 

który określa zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia kandydata do klasy I szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.


Udostępniający: Małgorzata Patrzałek
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2009-03-06 15:57
Czas wytworzenia: 2009-03-06 15:57
Czas ost. modyfikacji: 2017-04-07 08:31

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.